Politika privatnosti

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., koja je u punoj primjeni od 25. svibnja 2018. u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18), odnosno sukladno cjelokupnom pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Inter Cars d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i drugih fizičkih osoba u skladu s posebnim pravnim odnosima i poslovnim procesima, primjenjuje Politiku zaštite osobnih podataka  kao obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima obrade osobnih podataka, kojom je  regulirano koji osobni podaci se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, na temelju koje pravne osnove, u koje se svrhe upotrebljavaju te druga pitanja u vezi s obradom osobnih podataka. Cilj ove Politike privatnosti je i upoznavanje fizičkih osoba s njihovim pravima u prikupljanju i obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti.

Voditelj obrade je Inter Cars d.o.o, OIB: 46564276045 s uredom registriranim na Ulica Francesca Tenchinija 2a, 10 090 Zagreb, tel. +385 1 349 22 04, e-mail: [email protected] (“mi“ ili “voditelj obrade“). Voditelj obrade je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka, dostupnog na e-mail adresi: [email protected].

Podatke možemo dobiti od Vas, npr. u sljedećim slučajevima: sklapanjem ugovora o kupoprodaji, sklapanjem Ugovora o poslovnoj suradnji, u procesu zapošljavanja, izrada računa za pristup sustavima, procesima kupnje i dostave proizvoda, sudjelovanjem u programima vjernosti, odgovaranjem na pritužbe, sudjelovanjem u edukacijama te ostalim profesionalnim usavršavanjima ili iskazivanjem spremnosti za primanje marketinških materijala,  sudjelovanje na sajmovima i skupovima, putem video nadzora naših prostora i dr.

Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju zakonskih propisa , ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa (npr. odgovaranje na pritužbu, u marketinške svrhe, ispitivanje Vašeg korisničkog iskustva, zaštite imovine) osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo Vašu privolu. Ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu.

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja.

Osobni se podaci pohranjuju onoliko vremena koliko je potrebno za dovršenje kupoprodaje ili pružanje usluge, kako to zahtijeva zakon, npr. porezni, kazneni i fiskalni propisi, ili dok ne povučete privolu u slučaju pristanka za primanje marketinških informacija.

U bilo kojem trenutku možete promijeniti privolu u vezi s načinima komunikacije s vama, ispraviti podatke ili povući privolu za njihovu obradu putem registra dostupnog na: https://rodo.intercars.eu

Osobe čiji se podaci obrađuju imaju sljedeća prava:

 • pravo na pristup podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Europske Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

 • pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

 • pravo na brisanje podataka (zaborav)

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 • pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavate  njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

 • pravo na prigovor na obradu podataka

Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade

 • pravo na prijenos podataka

Možete zatražiti da se podaci koje čuva administrator pripremi u strukturiranom obliku, u obično strojno čitljivom formatu i / ili zatražiti njihov prijenos drugom administratoru podataka.

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

Vaši osobni podaci mogu se pohraniti i obrađivati u bilo kojoj zemlji u kojoj se nalaze druge članice Inter Cars Grupe ili pružatelji usluga, što može dovesti do primjene pravila zaštite podataka različitih od onih u Hrvatskoj. Odgovarajuće ugovorne i druge mjere za zaštitu osobnih podataka postoje kako bi pružale zaštitu pri prenošenju podataka na naše podružnice ili treće strane u drugim zemljama.

Našu Politiku kolačića možete pronaći na sljedećoj poveznici https://intercars.hr/hr/cookies-policy/

 • svrha: zaštita osoba i imovine
 • pravni temelj: legitiman interes Inter Cars-a kao voditelja obrade osobnih podataka
 • primatelji: video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa
 • čuvanje: snimke dobivene putem video nadzornog sustava čuvamo najviše šest mjeseci ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom postupku

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama bit ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Kontakt

Voditelj obrade podataka

Inter Cars d.o.o.,
Ulica Francesca Tenchinija, 10090 Zagreb,
tel. 01 349 22 04,
[email protected]

Agencija za zaštitu osobnih podataka

[email protected]

Pitanja o obradi podataka

Koordinator obrade
[email protected]

Izmjena podataka

Pristup svojem profilu
https://gdpr.intercars.eu